Volg ons op

Algemene voorwaarden

1. Algemeen                               

1.1 TROTSMAKERS BV met maatschappelijke zetel gevestigd te 2650 Edegem, D’Heldtlaan 34, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0790.175.856.

Hierna genoemd: “Trotsmakers”.

1.2 Alle door Trotsmakers gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

De elektronische webwinkel van Trotsmakers biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Trotsmakers en de klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.4 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijke persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. Het raadplegen van de website en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Trotsmakers. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelbutton’ te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Trotsmakers voor zover de bestelling kan worden aanvaard.

2.3 Trotsmakers beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Trotsmakers heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Trotsmakers. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Trotsmakers zijn bevestigd. Trotsmakers behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te vragen van het totaalbedrag van de opdracht of om een voorschot aan te rekenen, zoals vermeld in de offerte. Zodra de betaling door Trotsmakers ontvangen is, worden de diensten opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

2.5 Elke annulering door één van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties of de reeds gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, onverminderd de mogelijkheid voor Trotsmakers om een hogere schade aan te tonen en te vorderen. Deze schadevergoeding bedraagt:

- 50% van het totaalbedrag van de opdracht of de bestelling, indien de annulering gebeurt tot 4 weken voor de uitvoeringsdatum;

- 80% van het totaalbedrag van de opdracht of de bestelling, indien de annulering gebeurt tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum;

- het volledige totaalbedrag van de bestelling, indien de annulering gebeurt minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum.

2.6 Indien de opdracht, met uitzondering van meerdaagse opleidingen in binnen- of buitenland,  door de klant geannuleerd wordt en deze wenst de opdracht op een later moment alsnog te laten uitvoeren door Trotsmakers, dan dient zij dit binnen een termijn van 14 dagen aan Trotsmakers te melden en wordt de opdracht ingepland binnen een termijn van zes maanden na de uitvoeringsdatum die aanvankelijk voorzien werd. Indien een meerdaagse opleiding in binnen- of buitenland door de klant geannuleerd wordt, wordt in onderling overleg bekeken of deze opleiding op een ander moment kan worden ingepland.

Indien de klant een opdracht, die bestaat uit meerdere sessies, annuleert of onderbreekt en de klant wenst deze opdracht op een later moment alsnog te laten uitvoeren, dan wel te hervatten, dan wordt de haalbaarheid en de termijn daarvoor in onderling overleg bekeken.

2.7 Elke wijziging van de (uitvoeringsdatum van de) opdracht of bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Trotsmakers, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Trotsmakers besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdracht en is – tenzij anders overeengekomen – enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Trotsmakers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2 De klant bezorgt Trotsmakers in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Trotsmakers zijn verstrekt, heeft Trotsmakers het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.  De klant dient ervoor te zorgen dat de opdracht onmiddellijk kan worden aangevat. Rechtstreekse of onrechtstreekse kosten als gevolg van tijdsverlies zijn ten laste van de klant.

3.3 Indien de uitvoering van een opdracht bij de klant doorgaat, of op een door de klant gekozen locatie, dan zorgt de klant ervoor dat:

- de nodige parkeerplaatsen voorzien zijn voor Trotsmakers;

-  het voorziene lokaal aangepast is aan de opdracht en het aantal deelnemers;  

- het voorziene lokaal een uur voor aanvang toegankelijk is;

- het voorziene lokaal afgesloten kan worden;

- het lokaal voldoende verlicht, verlucht en verwarmd kan worden;  

- er daglicht is in het lokaal;

- er in het lokaal drinkwater aanwezig is;

- het lokaal voorzien is van kwaliteitsvol audiovisueel materiaal;

- de voorzieningen zoals bijkomend overeengekomen in de offerte, aanwezig zijn.

Kosten die daarvoor nodig zijn, zijn volledig ten laste van de klant.

De klant is verantwoordelijk voor het beschadigen of het verdwijnen van materiaal dat in het lokaal aanwezig is.

3.4 Deelleveringen en -uitvoeringen zijn toegelaten. Trotsmakers behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door failissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van collectieve schuldenregelingen door de partijen, …).

3.6 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft Trotsmakers het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

3.7 In geval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de klant, is de klant verplicht om de door Trotsmakers reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten te vergoeden.

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon of pagina vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in het geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door Trotsmakers. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten ,e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.   Indien transport-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, dan wordt dit apart vermeld

5. Betaling

5.1 De facturen van Trotsmakers zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldige bedrag, met een minimum van 250,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Trotsmakers het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Trotsmakers, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

6.1 Indien Trotsmakers de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, overlijden van een naaste, hinderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hindernissen op de weg, diefstal, technische storingen enz., heeft Trotsmakers het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

6.2 Indien Trotsmakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Trotsmakers gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten en/of producten moeten binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk gemeld worden aan Trotsmakers door middel van een aangetekende brief. Onzichtbare gebreken en/of andere tekortkomingen bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moeten onmiddellijk worden gemeld na de ontdekking ervan. Elke klacht die niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Trotsmakers kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Trotsmakers de klacht tijdig of terecht acht. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de stijl, het niveau en de prestaties van Trotsmakers.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Trotsmakers de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Trotsmakers op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen, tenzij de klant hogere schade kan aantonen. Trotsmakers kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van de openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Trotsmakers is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Trotsmakers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Trotsmakers is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van de levering.Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Trotsmakers waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Trotsmakers.De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont.

8. Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

8.2 Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Trotsmakers en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op eigen kosten terug bezorgen aan Trotsmakers. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Trotsmakers door de consument vallen volledig ten laste van de consument.

8.3 Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.4 Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
  • Artikelen die op maat van de klant werden gemaakt/samengesteld.

8.5 Trotsmakers behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij het vermoeden van schade aangebracht door de schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Trotsmakers heeft voldaan. Trotsmakers behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Trotsmakers niet zou hebben gecontracteerd. Trotsmakers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

9.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich toe bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

9.3 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Trotsmakers te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Trotsmakers. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

10.2 Het is niet toegelaten om geluids- of beeldopnamen te maken tijdens de uitvoering van de opdrachten die aan Trotsmakers worden toebedeeld.

10.3 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Trotsmakers verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Trotsmakers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt.

10.4 Trotsmakers is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Privacy

11.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Trotsmakers te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Trotsmakers is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens voor doeleinden zoals de uitvoering van haar opdracht, administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Voor het uitvoeren van haar opdracht, dient Trotsmakers in bepaalde omstandigheden tevens te beschikken over het rijksregisternummer van de klant of van de deelnemers aan de opleiding. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. Trotsmakers zal de gegevens niet overmaken aan derden.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

11.2 In bepaalde omstandigheden is Trotsmakers verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Trotsmakers hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Trotsmakers van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de klant werd afgesloten.

11.3 Indien Trotsmakers alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal Trotsmakers de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

11.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

11.5 Trotsmakers draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

12 Vertrouwelijkheid en afwerving

12.1 Partijen zullen er zich wederzijds, rechtstreeks en onrechtstreeks van onthouden om vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij openbaar te maken of mee te delen aan derden, dit op straffe van schadeloosstelling zoals bepaald in artikel 12.4.

12.2 De klant verbindt er zich toe om geen personeelsleden of aangestelden van Trotsmakers te zullen benaderen of in dienst te nemen of ze door bemiddeling door derden in dienst te laten nemen, dit op straffe van schadeloosstelling zoals bepaald in artikel 12.4.

12.3 De bepalingen uit dit artikel zijn niet onderworpen aan de duur van deze overeenkomst en zullen steeds zonder beperking in de tijd verder blijven gelden na de beëindiging van de samenwerking.

12.4 Overtredingen op de bepalingen uit dit artikel door de klant kunnen aanleiding geven tot een vaste schadevergoeding aan Trotsmakers van 15.000,00 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Trotsmakers om een hogere schadevergoeding te eisen indien kan bewezen worden dat de geleden schade meer bedraagt dan het voornoemde forfaitair bedrag.

13. Varia en geschillenregeling

13.1   Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Trotsmakers van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

13.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Trotsmakers afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trotsmakers. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

13.3 Een eventueel in gebreke blijven van Trotsmakers om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

13.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

13.5 In de relatie tussen Trotsmakers en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Trotsmakers worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze, dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht voor Trotsmakers om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.